W 2012 roku pracownicy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych pisali: „Najtrudniejszą umiejętnością dla gimnazjalistów przystępujących w tym roku do egzaminu okazało się planowanie doświadczeń oraz formułowanie lub ocena wniosków na podstawie otrzymanych wyników. (…)  Zasadniczą trudność sprawiało też przetwarzanie zdobytych informacji, niezbędne do oceny poprawności stwierdzeń, wniosków czy hipotez.

Nadal rozumowanie oraz argumentowanie to umiejętności trudne dla gimnazjalistów – nie potrafią oni:mach1

a) dokonać oceny podanych stwierdzeń w odniesieniu do określonych sytuacji (weryfikacja hipotezy badawczej),

b) zastosować wiedzy w sytuacjach wymagających wyjaśnienia zjawisk czy zależności przyczynowo-skutkowych między faktami lub zjawiskami”.

My chcemy, aby nasi gimnazjaliści posiadali takie umiejętności praktyczne. Dlatego podczas BIOLOGICZNEGO OBOZU NAUKOWEGO W MACHNACZU każdy uczestnik będzie mógł poćwiczyć umiejętności niezbędne młodym naukowcom:

mach2          Analizę czyli  wyodrębnianie elementów ze złożonej całości lub określanie cech

          Syntezę czyli łączenie określonych elementów w całość

          Abstrahowanie czyli operowanie wybranymi cechami obiektów lub zjawisk z pominięciem pozostałych

          Uogólnianie czyli poszukiwanie w obiektach lub zjawiskach cech wspólnych i łączenie ich

          Porównywanie czyli zestawianie obiektów lub zjawisk w celu wykrycia różnic i podobieństw


A TO WSZYSTKO W PIĘKNYCH OKOLICZNOŚCIACH PRZYRODY….

Poza tym będzie możliwość nauczenia się:

- współpracy w grupie,

-  rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

-  formułowania celów,mach4

 planowania i organizowania własnej pracy,

-  korzystania z różnych źródeł informacji,

-  selekcji i przetwarzania informacji z punktu widzenia celów projektu,

-  integrowania wiedzy z różnych przedmiotów nauczania,

-  zapisywania i prezentowania zebranych materiałów,

-  przygotowania i praktykowania wystąpień publicznych,

-  formułowania i wyrażania swoich opinii,

-  słuchania poglądów wyrażanych przez innych,

-  rozwiązywania konfliktów,

-  stosowania technik decyzyjnych,

-  dokonywania samooceny swojej pracy,

 samodzielnego i zespołowego uczenia się.

UWAGA – BAGNO WCIĄGA…

 


 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo