Klasa 7 i 8

TERMINARZ I ZASADY PRZYJĘCIA DO KLASY 7

Informacje dla uczniów klas szóstych i ich rodziców, zainteresowanych nauką w klasie 7 Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin z oddziałami gimnazjalnymi od 1 września 2017 r.

 

Informacje ogólne

          1.Klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin z oddziałami gimnazjalnymi będą miały zajęcia w lokalu na ul. Wąwozowej 28 na Kabatach (w filii naszej szkoły) – do czasu uzyskania nowej siedziby dla szkoły.

          2.Wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w klasach 7 i 8 będą w pierwszej kolejności nauczyciele wygaszanego gimnazjum.

          3.Zespół nauczycieli klas 7 i 8 będzie wykorzystywał w pracy sprawdzone w gimnazjum pomysły dydaktyczne i wychowawcze, w tym: warsztaty i koła zainteresowań, edukację artystyczną według autorskiego programu pani Dagny Sadkowskiej, autorski program wycieczek i wyjazdów naukowych, współpraca z anglojęzycznymi studentami z AIESEC, program rekolekcji i ewangelizacji dla uczniów.

         4.Zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone w Arenie Ursynów oraz na basenie i w salach ośrodka przy ul. Wilczy Dół.

Postępowanie kwalifikacyjne dla uczniów klas szóstych

Celem postępowania kwalifikacyjnego jest przygotowanie się nauczycieli do pracy z nową grupą uczniów: rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych, wybranie najskuteczniejszych metod pracy dydaktycznej i pedagogicznej w oparciu o nowy program nauczania i podręczniki.

Nauczyciele chcą również poznać Rodziców i uzgodnić z nimi zasady współpracy, z uwzględnieniem katolickiego charakteru szkoły, w oparciu o obowiązujące dokumenty i zwyczaje.

 

Postępowanie kwalifikacyjne

      1.Rozmowa z uczniem klasy szóstej, przeprowadzona przez zespół nauczycieli, w tym wychowawców klas 7. Na rozmowę uczeń przynosi wykaz ocen na 1.semestr klasy szówraz z oceną z zachowania, świadectwo z klasy piątej oraz informacje dotyczące konkursów wiedzy, zawodów sportowych i innych zaświadczeń mówiących o sukcesach i zainteresowaniach ucznia.

      2.Rozmowa z Rodzicami ucznia, której celem jest potwierdzenie woli współpracy z zespołem nauczycieli w szkole katolickiej, omówienie zasad współpracy Rodziców ze szkołą oraz najistotniejszych dla społeczności szkolnej dokumentów.

      3.Rodzice uczniów klas szóstych ze szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin,  zainteresowani kontynuacją współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 Przymierza Rodzin z oddziałami gimnazjalnymi, podpisują aneks do Umowy o naukę szkolną oraz wpłacają „z góry” czesne za wrzesień 2017 r. do dnia 12 kwietnia 2017 r. na konto szkoły podstawowej.

      4.Niepodpisanie Aneksu do umowy o naukę szkolną  oraz brak wpłaty czesnego za wrzesień 2017 r. do dnia określonego w punkcie 3 uznamy za brak woli kontynuacji współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 Przymierza Rodzin z oddziałami gimnazjalnymi. W takim przypadku dyrektor szkoły wypowie do dnia 22 kwietnia 2017r. zawartą umowę o naukę szkolną, która rozwiąże się z dniem 31 sierpnia 2017 r.

      5.Rodzice uczniów klas szóstych, którzy nie są wychowankami Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin, będą mogli podpisać Umowę o naukę szkolną na rok szkolny 2017/18 i 2018/19 i wpłacić wpisowe wysokości 800zł po 22 kwietnia 2017 r., o ile w klasach 7 będą wolne miejsca.

   

 Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego

        1.Rozmowy z uczniami i rodzicami                14 marca – 7 kwietnia

      2.Zwrot podpisanych Aneksów wraz z innymi dokumentami do sekretariatu szkoły oraz wpłata czesnego za wrzesień 2017 r. przez Rodziców uczniów klasy szóstej SP Przymierza Rodzin nr 2             do 12 kwietnia

        3.Zwrot podpisanej Umowy wraz z innymi dokumentami oraz wpłata wpisowego przez Rodziców uczniów klas szóstych, którzy nie są wychowankami SP Przymierza Rodzin nr 2                                24 – 28 kwietnia

Dokumenty, które przekażemy Rodzicom w czasie rozmów, a Rodzice dostarczą je podpisane wraz z Aneksem do umowy / Umową w wyznaczonym terminie:

 • Zasady współpracy Rodziców ze szkołą
 • Katolicki charakter szkoły
 • Wizerunek Ucznia Szkoły Przymierza Rodzin (główny cel wychowawczy)
 • Bezpieczeństwo i profilaktyka uzależnień 

 Dyrekcja Szkoły: Marzanna Rymsza-Leociak

 Barbara Mrzygłód - Labińska

OFERTA SZKOŁY

Serdecznie zapraszamy uczniów klas szóstych do podjęcia nauki w naszej Szkole!

  

 Zapewniamy wysoki poziom nauczania, dobrą i skuteczną kadrę nauczycielską oraz moc atrakcji, jakie może nieść ze sobą dobra szkoła.

 

OFERTA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZA W KLASIE SIÓDMEJ I ÓSMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 PRZYMIERZA RODZIN IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI

 

 

• • • Wychowanie

 • Kameralna, niewielka szkoła pozwalająca na indywidualne podejście oraz poświęcenie uczniom i rodzicom należytej uwagi.
 • Wyjazdowe rekolekcje adwentowe i wielkopostne, udział w życiu Kościoła.
 • Wsparcie wychowawcze udzielane przez szkołę, również pomoc Psychologa Szkolnego.
 • Przyjazna uczniowi i wychowawcza atmosfera budowana przez nauczycieli.
 • Przejrzyste kryteria oceniania zachowania.
 • Opieka duszpasterska, sprawowana przez oo. Dominikanów ze Służewia.

• • • Edukacja 

 • Rozszerzony program nauczania niektórych przedmiotów. 
 • Wysoki poziom nauczania, dobra kadra przygotowana pedagogicznie i merytorycznie.
 • 4 godziny lekcyjne zajęć z języka angielskiego tygodniowo, w podziale na grupy dostosowane do poziomu uczniów
 • 3 godziny lekcyjne drugiego języka obcego - do wyboru niemieckiego lub francuskiego.
 • Pomoc w przygotowaniu do egzaminu First Certificate (dla chętnych).
 • Możliwość poznania języka i kultury innych krajów podczas zajęć z wolontariuszami z międzynarodowej organizacji AIESEC i na wyjazdach językowych.
 • Pracownia informatyczna, tablica multimedialna, dostęp do Internetu i rzutnika
  w każdej klasie.
 • Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze dla uczniów z opiniami z poradni pedagogiczno-psychologicznej.
 • Konsultacje indywidualne z nauczycielami dla uczniów zainteresowanych udziałem w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz dla uczniów z trudnościami w nauce.
 • Edukacja artystyczna realizowana w formie Tygodnia Teatralnego, kiedy każda klasa na podstawie tekstu literackiego (wiersza, przypowieści biblijnej, cytatu) tworzy cały spektakl.
 • Edukacja dla bezpieczeństwa realizowana blokowo z kursem pomocy przedlekarskiej.
 • Unikatowe, autorskie zajęcia z muzyki prowadzone poza szkołą w ciekawych i prestiżowych miejscach związanych z kulturą i sztuką (dotychczas w Zachęcie i Nowym Teatrze). 

• • • Środowisko 

 • Przyjazna i koleżeńska atmosfera wśród uczniów.
 • Możliwość pracy w Samorządzie Uczniowskim, działań wolontariackich, udziału
  w grupach Przymierza Rodzin i KIK. 

• • • Wychowanie fizyczne, turystyka

 • Zajęcia wychowania fizycznego organizowane w ursynowskiej hali sportowej (ul. Pileckiego), na siłowni i w fitness-klubie oraz na basenie (Wilczy Dół). Przy sprzyjającej pogodzie organizujemy zajęcia na lodowisku i w Lesie Kabackim.
 • Imprezy turystyczne i sportowe tradycyjne w naszej szkole: spływ kajakowy (w klasie siódmej) i przyrodniczy obóz naukowy w Machnaczu (w klasie ósmej), dla chętnych - Zimowe Igrzyska Szkół Niepublicznych, koło turystyczne.
 • Autorski program jesiennych i wiosennych szkół wyjazdowych.

• • • Zajęcia pozalekcyjne

 • Oferta zajęć pozalekcyjnych: warsztaty przygotowujące do profilowanych klas w liceach (np. historyczny, matematyczny, chemiczny).                  
 • Organizowanie stoiska na Pikniku Naukowym Polskiego Radia i CN Kopernik.
 • Możliwość uczestniczenia w szkolnych wieczorach filmowych i Klubie Łazików Teatralnych.
 • SKS

• • • Dla rodziców  

 • Regularne spotkania z nauczycielami, omawianie postępów dzieci i wspólne rozwiązywanie problemów.
 • Uczestnictwo w pracach Rady Szkoły, która ma realny wpływ na kształt i działanie szkoły.
 • Udział w dorocznym Balu Przymierza Rodzin na Politechnice, Pikniku u Zanussich, aukcji dzieł sztuki i innych imprezach środowiskowych.
 • Współorganizowanie dorocznego pikniku szkolnego, udział w imprezach rodzinnych szkoły, takich jak kolędowanie, Rajd Rowerowy.
 • Librus – dziennik elektroniczny, umożliwiający stały kontakt pomiędzy rodzicami i nauczycielami oraz uczniami w sprawach naukowych, wychowawczych, organizacyjnych.

KATOLICKOŚĆ SZKOŁY

NASZA SZKOŁA JEST KATOLICKA

1. Program wychowawczy naszej szkoły tworzymy według zasad zgodnych z nauką Kościoła katolickiego. W naszej pracy odwołujemy się do chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, a w sferze etyki do Dekalogu.

2. Jako podstawową zasadę rozwoju duchowego i kryterium regulujące relacje interpersonalne przyjmujemy przykazanie miłości. W szczególności zwracamy uwagę na:

 • okazywanie wszystkim osobom szacunku,
 • stosowanie zasad dobrego wychowania,
 • uczciwość,
 • rzetelność,
 • prawdomówność,
 • ofiarność,
 • troskę o rozwój własny i innych,
 • dbałość o dobro wspólne,
 • starania o zachowanie zdrowia własnego i innych.

3. Opiekę duszpasterską nad Szkołą sprawuje kapłan.

4. W Szkole:

 • katecheza jest obowiązkowa,
 • odbywają się uroczystości religijne i nabożeństwa zgodnie z kalendarzem liturgicznym,
 • uczniowie i nauczyciele uczestniczą w pierwszopiątkowych mszach świętych,
 • dzień rozpoczyna się modlitwą,
 • dzieci i ich rodziny przygotowują się do przyjęcia pierwszej komunii świętej,
 • podczas zielonych szkół realizowany jest program religijny, m. in. odwiedzamy miejsca kultu,
 • udział w adwentowych i wielkopostnych rekolekcjach jest obowiązkowy. W klasach starszych (6-8 i oddziały gimnazjalne) rekolekcje mogą być organizowane w formie 2-3- dniowego wyjazdu.

5. Dyrekcja szkoły dokłada starań, aby zatrudniani nauczyciele i wychowawcy zgodnie z dekretem Prymasa Polski nadającym Szkole status szkoły katolickiej „odznaczali się zdrowymi zasadami i prawością życia”.

6. Zatrudnieni w szkole nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do udziału w praktykach religijnych, rekolekcjach i innych uroczystościach religijnych organizowanych przez Szkołę.

7. Staramy się tworzyć społeczność współodpowiedzialną za dobro powierzonych nam uczniów, dlatego zachęcamy do wspólnej modlitwy w intencjach ważnych dla naszej Szkoły np. w szkolnej róży różańcowej.

8. Pragniemy, aby Rodzice naszych uczniów akceptowali program wychowawczy szkoły i pracę formacyjną z uczniami w duchu wartości katolickich.

 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Zasady współpracy Rodziców ze Szkołą Podstawową nr 2 Przymierza Rodzin z oddziałami gimnazjalnymi

Rodzice mają prawo wyboru szkoły jako miejsca edukacji i wychowania ich dziecka. Świadomy wybór oznacza, że Rodzice znają i akceptują założenia i program szkoły i darzą zaufaniem jej pracowników. Dobra współpraca, której naturalnym fundamentem jest wspólna troska Rodziców i Nauczycieli o dobro dziecka, jest możliwa jedynie w atmosferze wzajemnego szacunku.

Musi jej również towarzyszyć dobry przepływ informacji, zarówno o wydarzeniach, jakie mają miejsce w szkole, jak i o sprawach rodzinnych, jeśli mają one wpływ na funkcjonowanie dziecka poza domem. Rodzice są zobowiązani do przekazania szkole wiadomości o specjalnych potrzebach edukacyjnych ich dziecka i jego problemach zdrowotnych.

Oczekujemy też, że Rodzice będą regularnie uczestniczyli w zebraniach i dniach otwartych, organizowanych przez szkołę oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – stawią się w szkole na wezwanie Nauczyciela. Jednocześnie pracownicy szkoły gwarantują Rodzicom poszanowanie prywatności i poufność.

Kwestią zasadniczą jest niepodważanie autorytetu, zarówno przez Rodziców, jak i przez szkołę. Oczekujemy, że Rodzice nie będą kwestionować poleceń nauczycieli i pracowników szkoły, szczególnie w obecności ucznia, a wszelkie kwestie sporne będą wyjaśniane osobiście, w rozmowie z Nauczycielem lub Dyrektorem szkoły. Rodzice mają prawo do zgłaszania uwag na temat pracy szkoły bez obawy o konsekwencje.

Zasady funkcjonowania szkoły i jej założenia programowe są zawarte w takich dokumentach, jak:

 • Statut
 • Regulamin szkoły
 • Program wychowawczy szkoły
 • Wewnątrzszkolny system oceniania
 • Umowa o usługę oświatową

Wszystkie te dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły.

 

Decyzja o posłaniu dziecka do Szkoły podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin z oddziałami gimnazjalnymi  oznacza akceptację tych zasad i deklarację ich przestrzegania.

1.Oczekujemy , że rodzice będą motywowali dzieci do nauki, spełniania obowiązków, nałożonych przez szkołę, pełnego wykorzystania własnych możliwości, punktualności i nadrabiania zaległości, które powstały np. z powodu nieobecności na zajęciach.

2.Rodzice muszą respektować decyzje szkoły w sprawie doboru nauczycieli, wyboru programów nauczania oraz fakt, że część materiału jest realizowana z odejściem od systemu klasowo-lekcyjnego poprzez wpisane do terminarza szkoły wyjazdy integracyjne, naukowe, projekty, rekolekcje.

3.Rodzice nie mogą wpływać na wystawione zgodnie z procedurą oceny przedmiotowe i oceny zachowania.

4.Rodzice mają prawo do uzyskiwania informacji o bieżących postępach dziecka w nauce, ocenach z poszczególnych przedmiotów i warunkach poprawy ocen.

5.Rodzice mogą oczekiwać od nauczycielipodejścia do dziecka, poświęcenia czasu na indywidualną rozmowę podczas zebrań i dni otwartych.

6.Rodzice zobowiązani są do usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole w ciągu dwóch tygodni, pojedyncze godziny muszą być usprawiedliwione w tym samym dniu. Nieusprawiedliwione godziny wpływają na ocenę z zachowania.

7.Rodzice wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć dzieci podczas zajęć organizowanych przez szkołę i publikowanie wizerunku dziecka na stronie szkoły.

8.Uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły Rodzice mogą zgłaszać wychowawcom, dyrektorowi, przedstawicielom rady szkoły.

9.Wyjazdy i rekolekcje są obowiązkowe. Ich miejsce i program ustala szkoła. Koszty wyjazdów pokrywają rodzice.

10.Rodziceklas 6-8 Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin z oddziałami gimnazjalnymi powinni rozważyć przeprowadzanie (od czasu o czasu) w domu testów na obecność narkotyków, w szczególności po tzw. imprezach, po powrocie z wyjazdów letnich czy zimowych.

11.W uzasadnionych przypadkach, na prośbę rady pedagogicznej rodzice ucznia Szkoły Podstawowej2 Przymierza Rodzin z oddziałami gimnazjalnymi przeprowadzają test na obecność narkotyków np. po wyjazdach szkolnych. Po przeprowadzeniu badania rodzice przekazują do szkoły oświadczenie następującej treści:

W dniu…………… przeprowadziliśmy test na obecność narkotyków u naszego dziecka i znamy wynik tego testu.

12.W uzasadnionych przypadkach nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin z oddziałami gimnazjalnymi przeprowadzają test alkomatem lub test na obecność narkotyków (np. w czasie wycieczki szkolnej lub innej szkolnej uroczystości). O konieczności zastosowania takiej procedury i wynikach testu nauczyciele niezwłocznie powiadamiają rodziców ucznia.

 

RODZICE I ABSOLWENCI O SZKOLE

OPINIE ABSOLWENTÓW

 

Kilka słów o nauczycielach w Przymierzu Rodzin, czyli dlaczego nie powinno się tam iść...

Nauczyciele w PR nie tylko znają wasze imiona, ale także zainteresowania oraz mocne i słabe strony. Niektórzy wręcz bezczelnie traktują was jak własne dzieci. Nie tylko was znają, ale i odrywają od nauki proponując kilka wyjazdów rocznie oraz szereg mniejszych imprez jak np. Tydzień Teatralny. Ślepo zapatrzeni w nich rodzice nie tylko zgadzają się na coś takiego, ale wręcz z radością przyklaskują marnotrawieniu czasu m.in. w Londynie, Genewie czy Wilnie. A nauka? Konsekwentnie i uparcie pozwalają na poprawianie ocen, a także nie są w stanie zostawić nieuków samych sobie mimo, że byłoby to pod względem wychowawczym w pełni akceptowalne.

Ale kiedy w końcu nadejdzie ten upragniony dzień pójścia do liceum, szybko przekonujecie się, że wszystko było wielkim spiskiem i już nie jesteście w stanie pokochać innej szkoły tak mocno jak tej. 

 

Absolwentka Gimnazjum

Zofia Dymek

 

Gimnazjum nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego to dla nas nie tylko hasło czysto administracyjne, ale ciepłe wspomnienia wspaniałych nauczycieli i niemalże rodzinnej atmosfery. Gimnazjum jest i mimo przyszłych zapowiadanych zmian, będzie wciąż ważnym okresem w kształtowaniu osobowości - teraz z perspektywy Liceum widzimy to szczególnie wyraźnie. Niewątpliwie ile osób tyle opinii, ale dla nas największym walorem naszego gimnazjum jest indywidualne podejście do ucznia, chęć zrozumienia go i motywowanie do poszerzania przez niego swoich horyzontów. Wachlarz zalet jest naprawdę szeroki, można by mówić dalej o "tygodniu teatralnym", wyjazdach zagranicznych, kołach zainteresowań czy słynnej wyprawie naukowej do Machnacza. Rzeczy te są niezaprzeczalnie istotne, ale to co jednak wydaje się nam najważniejsze i najlepiej opisuje nasze gimnazjum, to poczucie, że mimo iż nie jesteśmy już uczniami, to zawsze możemy liczyć na pomoc i wsparcie nauczycieli, nie tylko jeśli chodzi o kwestie naukowe. Wiemy, że polecając coś bierzemy za to w pewnym sensie odpowiedzialność, w tej sytuacji z czystym sumieniem możemy przyznać, że tej odpowiedzialności się nie obawiamy.

Basia i Janek Czechowicz (III i I kl. LO)

 

Jak wspominam okres gimnazjum? Było przyjemnie, choć początki nie zapowiadały nic ciekawego. Początkowo myślałem: szkoła jak szkoła. Trzeba się ustawić, żeby przeżyć trzy lata i tyle. Okazało się, że wiele zależało od mojego  podejścia. Ja miałem to szczęście. Trafiłem na naprawdę fajną klasę, a wiem, że to nie zawsze wychodzi. Ponadto wychowawcy – p. Kasia Maleszak i p. Marcin Domurat - bardzo dbali o atmosferę w naszym gronie. Liczne wyjazdy były okazją do spędzenia czasu w świetniej komitywie z przyjaciółmi i nauczycielami, którzy wyjątkowo przyjaźnie podchodzą do kontaktów z uczniami. To rzadkość w szkołach i wielki plus tego gimnazjum. Ale tych można by wymieniać znacznie więcej. Kolejnym z nich i chyba najważniejszym jest poziom nauczania, a najlepszym dowodem na to jest fakt, że większość z absolwentów Przymierza dostaje się do liceów wysoko postawionych w rankingach.

Jeśli przyjdziecie do Małego Przymierza z przyjaznym nastawieniem, to jestem przekonany, że będziecie zadowoleni z pobytu w tej szkole, a po jej ukończeniu latami będziecie wspominać czas w niej spędzony.

Absolwent Gimnazjum

Józek Masny

 

Moja przygoda z Gimnazjum

Moja przygoda z Gimnazjum nr 2 PR im. ks. J. Twardowskiego zaczęła się w 2008 roku. Wtedy właśnie, po pierwszym semestrze, zmieniłam szkołę. Z ogromnej, rejonowej poszłam do małego gimnazjum. Z 30 osób w klasie zrobiło się raptem 16, z 500 uczniów 50. Szok był ogromny.

Na początku wydawało się, że nie dam rady, ale wytrwałam do 3 klasy i teraz mogę spokojnie powiedzieć, że nie był to stracony czas. Świadczy o tym chociażby fakt, że dostałam się do jednego z najlepszych liceów w Warszawie. Stało się to dzięki pomocy nauczycieli uczących w Gimnazjum. Z chęcią poświęcali mi swój prywatny czas np. przy przygotowaniu do olimpiady chemicznej czy na kółkach zainteresowań. Na lekcjach dostawałam dodatkowe materiały, dzięki czemu mogłam rozwijać swoje zainteresowania wybranymi zagadnieniami. Z drugiej strony osoby, które nie nadążały z materiałem mogły liczyć na pomoc nauczycieli w uzupełnianiu zaległości. Jest to jedna z zalet tej szkoły, indywidualne podejście do ucznia, który nie jest „numerkiem w dzienniku”.

Jeżeli chodzi o kontakty towarzyskie to fakt, dużo ich nie było, ale nie ilość się liczy, tylko jakość. Choć minęły już prawie 2 lata nadal koresponduję i rozmawiam ze znajomymi z gimnazjum i mam nadzieję, że tak pozostanie.

Dla niektórych wadą szkoły jest jej rozmiar. Oczywiście jest to prawda, ale i też kwestia przyzwyczajenia. Jeżeli ktoś potrzebuje mnóstwo przestrzeni do „wybiegania” się na przerwie to proponuję poszukać innej, bardzo dużej szkoły. Jeżeli ktoś nie lubi ginąć w tłumie to z pewnością sobie poradzi i będzie bardzo zadowolony ze swojego wyboru.

Absolwentka Gimnazjum

Ania Grzywacz

DLACZEGO WYBRALIŚMY GIMNAZJUM nr 2 PRZYMIERZA RODZIN

 

Szukając gimnazjum dla syna -  szukałam szkoły kameralnej, tak aby uczeń nie był anonimowy, szczególnie w tym najtrudniejszym okresie życia.

Jednak najważniejsza była dla mnie spójność wychowania - to aby wartości, według których  wychowujemy nasze dzieci i którymi żyjemy, były prezentowane i wpajane młodzieży również w szkole. Pragnęłam aby nauczyciele potrafili łączyć szacunek i sympatię do młodzieży ze stawianiem im konkretnych wymagań. Dodatkową moją troską było to, aby szkoła, w której syn się będzie uczył, pomagała odkryć i rozwinąć zainteresowania, zdolności , pasje, tak aby po ukończeniu gimnazjum wybór dalszej drogi kształcenia był łatwiejszy.

Bardzo spodobała mi się atmosfera panująca w tej szkole- życzliwość i ciepło nauczycieli, wielka ich otwartość na młodzież.

Działania podejmowane w szkole pomagają uczniom odkryć i rozwinąć swoje zainteresowania, oraz poszukiwać nowych. Sprzyjają temu różnorodne warsztaty np. psychologiczny, matematyczny , kulinarny i wiele innych, organizacja tygodnia teatralnego, podczas, którego uczniowie samodzielnie przygotowują scenki teatralne. Przykładem może być również  jesienna szkolna wycieczka, podczas której zwiedzanie odbywało się nie w obrębie klas, ale grup tematycznych- do których uczniowie się sami zgłaszają- co faktycznie  pozawala na pogłębianie wiedzy i poznawanie świata w obrębie swoich już odkrytych zainteresowań.

W szkole, pomimo trudności lokalowych i braku sali gimnastycznej zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone na bardzo wysokim poziomie – co uczniom może przynieść tylko korzyść.

Bardzo się cieszę, że Mateusz  uczy się w tym właśnie Gimnazjum, gdyż spełnia ono wszystkie wymagania jakie  stawialiśmy szkole.

Rodzicom, których niepokoi zbyt mała przestrzeń w szkole chciałam przekazać, że to nie miejsce tworzy dobrą szkołę, ale otwarci, przyjaźni nauczyciele.

Sylwia Goebel

mama ucznia klasy trzeciej

 

Szkoła nr 2 Przymierza Rodzin to miejsce, w którym razem z naszym synem Jerzym spędziliśmy 9 lat. Prawie każdy dzień był dla nas ważny i poruszający i przeżywaliśmy go razem z synem (a kilkanaście lat wcześniej z córką, która odetchnęła pełną piersią po sześcioletnim doświadczeniu szkoły publicznej). Cieszyliśmy się, że nie musi szukać czegoś innego i że zdecydowanie chce kontynuować naukę w Gimnazjum na Wąwozowej.

Jerzy wracał ze szkoły pełen wrażeń, chętny do opowiadania o tym co się działo, a do szkoły pędził z radością. A działo się dużo: tydzień teatralny, wspólne akcje charytatywne, wyjścia, wyjazdy, świetne rekolekcje wyjazdowe, piknik szkolny, fantastyczna edukacyjna wycieczka do Machnacza i naprawdę bardzo ciekawe lekcje. Jerzy, po półtora roku w Czackim, z sentymentem mówi jak ważny jest dobry, umiejący zarazić pasją do swojego przedmiotu, nauczyciel. Nauczyciele dzielnie znosili jego indywidualizm, chęć działania na wszystkich polach, a nawet wyraźnie go wspierali. Mimo potrzeby Jerzego, żeby zmieniać, reformować, poprawiać, doradzać, nauczyciele darzyli go wielką sympatią i korzystali z jego dobrych pomysłów.

Małgorzata Łukasiewicz – Traczyńska

mama absolwenta 

 

 

 

Mój syn trafił do gimnazjum właściwie przypadkiem i był to bardzo dobry zbieg okoliczności!!!

 • małe klasy to szybka aklimatyzacja w szkole
 • małe grupy na lekcjach językowych – dla chętnych świetna możliwość nauki 2 języków
 • serdeczne, bezpośrednie kontakty między uczniami a nauczycielami
 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • arcyciekawe tygodnie teatralne
 • wyjazdy naukowe (przyrodnicze) – jedyne w swoim rodzaju!
 • super ciekawe wyjazdy poszerzające wrażliwość historyczno-kulturalną
 • udział w akcjach charytatywnych
 • szacunek dla różnorodności (postaw, kultur, wyznań)
 • łatwy kontakt z nauczycielami (także dla rodziców)
 • wygodny dojazd (metro!)
 • niezła strona internetowa – szybki dostęp do informacji
 • czytelne zasady oceniania, w tym i zachowania

Mogłabym jeszcze dopisywać szereg punktów pokazujących dobre strony naszego gimnazjum, ale to, co wydaje mi się najważniejsze dzisiaj to fakt, iż w szkole spotkałam licznych pedagogów oddanych nauczaniu i uczniom, cierpliwych (a gimnazjum to trudny okres dla młodzieży!), poszukujących i otwartych na nowe pomysły.

Anna Zborowska

 

ROK W NASZYM GIMNAZJUM

 

 

  

 

KARTA ZGŁOSZENIA

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo